دانلود پایان نامه wifi
دانلود جزوه.کتاب.مقاله.پایان نامه.گزارش کار.کارآموزی
فــــــــســـــــــاســــــــیــــــــــــتـــــــــــی
برچسب

دانلود پایان نامه wifi

 

پایان نامه wifi

عنوان  : شبکه های بی سیم Wi-Fi

چکیده: شبكه هاي محلي (LAN ) براي خانه و محيط كار مي توانند به دو صورت كابلي (Wired ) يا بي سيم (Wireless ) طراحي گردند . درابتدا اين شبكه ها به روش كابلي با استفاده از تكنولوژي Ethernet طراحي مي شدند اما اكنون با روند رو به افزايش استفاده از شبكه هاي بي سيم با تكنولوژي Wi-Fi  مواجه هستيم .

در شبكه هاي كابلي (كه در حال حاضر بيشتر با توپولوژي ستاره اي بكار مي روند ) بايستي از محل هر ايستگاه كاري تا دستگاه توزيع كننده (هاب يا سوئيچ ) به صورت مستقل كابل كشي صورت پذيرد(طول كابل ازنوع CAT5  نبايستي 100 متر بيشتر باشد در غير اينصورت از فيبر نوري استفاده ميگردد) كه تجهيزات بكار رفته از دونوع غير فعال (Passive ) مانند كابل ، پريز، داكت ، پچ پنل و.......... . و فعال (Active )مانند هاب ،سوئيچ ،روتر ، كارت شبكه و........... هستند .

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 140

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ارسال توسط فسا
برچسب

دانلود پایان نامه روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا

 

نام فایل: روش هاي تشخيص خطا هاي امپدانس بالا در شبکه های توزیع الکتریکی  موضوع: سمینار کارشناسی ارشد رشته برق 

سمینار کارشناسی ارشد رشته برق مشتمل بر 90 صفحه با موضوعات: -خطا هاي امپدانس بالا -مروري بر روش هاي شناسايي امپدانس بالا -مدل سازي خطا هاي امپدانس بالا -تبديل موجك و شبكه هاي عصبي

فهرست:

 • چكيده
 • مقدمه
 • فصل اول : مقدمه
 • فصل دوم : خطا هاي امپدانس بالا
 • فصل سوم : مروري بر روش هاي شناسايي امپدانس بالا
 • روش هاي مكانيكي
 • روشهاي الكتريكي
 • روش هاي ارايه شده در حوزه زمان
 • روش هاي ارايه شده در حوزه فركانس
 • روش هاي ارايه شده در حوزه زمان فركانس
 • روش هاي هوشمند و تركيبي
 • فصل چهارم : مدل سازي خطا هاي امپدانس بالا
 • مكانيسم جرقه
 • مدل سازي خطا هاي امپدانس بالا
 • فصل پنجم : تبديل موجك و شبكه هاي عصبي
 • مقدمه
 • تبديل فوريه
 • تبديل موجك
 • تبديل موجك پيوسته
 • تبديل موجك گسسته
 • فهرست مطالب
 • عنوان مطالبشماره صفحه
 • تحليل چند دقتي سيگنال با استفاده از تبديل موجك
 • شبكه عصبي
 • پيوست ها
 • منابع و ماخذ
 • فهرست منابع لاتين
 • چكيده انگليسي

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 90

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ارسال توسط فسا
برچسب

دانلود پایان نامه نیروگاه جزر و مدی

 

پروژه رشته برق مشتمل بر 148 صفحه با موضوعات: -انرژيهای قابل حصول از دريا -جزر و مد -شرايط بهره برداري از نيروگاه جزر و مدي -نيروگاه جزر و مدي

فهرست:

 • مقدمه
 • فصل اول: انرژيها قابل حصول از دريا
 • معرفي انرژيهاي قابل حصول از درياها
 • انرژي جزر و مد دريا
 • انرژي امواج دريا
 • مبدل هاي انرژي امواج
 • اثرات زيست محيطي
 • نتيجه گيري
 • انرژي حرارتي دريا
 • تكنولوژي حرارتي دريا
 • اثرات زيست محيطي
 • نتيجه گيري
 • انرژي اختلاف غلظت نمك
 • تكنولوژي اختلاف غلظت نمك
 • نتيجه گيري
 • فصل دوم: جزر و مد
 • منشأ و تاريخچه جزر و مد
 • مكانيسم تشكيل جزر و مد
 • تركيب اثر ماه و خورشيد بر روي جزر و مد
 • نسبت نيروهاي مولد جزر و مد ماه و خورشيد
 • اثر اينرسي آب برروي جزر و مد
 • اثر عدم تقارن مدار زمين و ماه برروي جزر و مد
 • ساير پارامترهاي مؤثر در جزر و مد
 • كاربردهاي جزر و مد
 • مقدار انرژي قابل استحصال از جزر و مد
 • فصل سوم: شرايط بهره برداري از نيروگاه جزر و مدي
 • شرايط مكان مناسب براي احداث نيروگاه جزر و مدي
 • كشورهاي داراي پتانسيل جزر و مدي بالا
 • عوامل مؤثر بر دامنه جزر و مد
 • نكات اساسي طراحي نيروگاههاي جزر و مدي
 • نحوه عملكرد نيروگاه جزر و مدي
 • نحوه و تجهيزات آبگيري نيروگاه جزر و مدي
 • ساختن دايك
 • طراحي داخلي نيروگاه جزر و مدي
 • انواع توربين هاي بكارگرفته شده در نيروگاههاي جزر و مدي
 • طراحي محور توربين
 • فصل چهارم: نيروگاه جزر و مدي
 • روشهاي مختلف توليد برق از انرژي جزر و مدي
 • سيستم يك حوضچه اي
 • سيستم دو حوضچه اي
 • سيستم تركيبي شامل دو حوضچه
 • نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي
 • مزايا و معايب نيروگاههاي جزر و مدي در حالت تلمبه ذخيره اي
 • نيروگاههاي جزر و مدي بهره برداري شده
 • مشخصات نيروگاه جزر و مدي لارنس فرانسه
 • مشخصات نيروگاه جزر و مدي آناپوليس كانادا
 • بررسي سواحل ايران براي استفاده از انرژي جزر و مدي براي توليد برق
 • مسائل زيست محيطي نيروگاههاي جزر و مدي
 • نتيجه گيري
 • فصل پنجم: ترجمه مقاله (انرژي تجديد پذير)
 • پيوست
 • منابع و مأخذ

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 148

 

 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ارسال توسط فسا
برچسب

دانلود پایان نامه طراحی وب سایت فروشگاه سخت افزار

 

چکیده پروژه: ﺑﺮاي درك ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿـﻪ را درك ﮐﻨـﯿﻢ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿـﻪ داﻧﺴـﺘﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ، ﻣﮑﺎن ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ واژه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ، ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑﮑـﺎر ﻣـﯽ رود. ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدي ازﻋﻤﺮ آن ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰا و ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي در زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـﺮه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﺟﺘﻨﺎب از آن ﮐﺎرآﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎر آﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺗﺒﺎدل وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺗﻬﺎي اﻋﺘﺒـﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺷـﮕﺮدﻫﺎي ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ در واﻗـﻊ اﯾﺠﺎدﻫﻤﮑـﺎري ، رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻃﯽ 15 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺻﻼح روﺷﻬﺎي ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ، ﺗﺠﺎري ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .

فهرست:

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
 • ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد
 • راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده
 • ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
 • ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻮ
 • ﻣﻨﻮي ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 • ﻣﻨﻮي درﺑﺎره ﻣﺎ
 • ﻣﻨﻮي راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺎﯾﺖ
 • ﺑﺨﺶ ورود ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 • ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﺧﻄﺎﻫﺎي زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 • ﺻﻔﺤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر
 • ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 • ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﺎرش ﻗﻄﻌﻪ
 • ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
 • ﺗﻮاﺑﻊ و دﺳﺘﻮرات ﮐﻠﯽ
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
 • ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ورود ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺮوج
 • ﮐﺪﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺛﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮ
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻈﺮات
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺒﺎر
 • ﺗﻮاﺑﻊ ودﺳﺘﻮرات ASP.Net و HTML ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 • ﮐﺪﻫﺎ C#ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
 • ﺿﻤﯿﻤﻪ: ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 • ﻣﻨﺎﺑﻊ

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 52
 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ارسال توسط فسا
برچسب

دانلود پایان نامه وایمکس و ویژگی های آن

 

چکیده پروژه: وایمکس یکی از جدید ترین فناوری ها در حوزه ی ارتباطات محسوب می شود که در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی سیم معرفی شده و فن آوری آن شباهت های زیادی به ارتباطات WiFi (شبکه بی‌سیم رایج در شرکت‌ها و خانه‌ها) دارد اما هم سرعت انتقال و هم گستره آن از وای فای بیش تر است. مدت ها بود که شبکه های سیمی، دنیای مخابرات را زیر سلطه داشتند. دولت ها، تولید کنندگان و اپراتورها مجبور بودند تا هزینه سنگین سیم کشی را تا آخرین کاربر در دورترین نقطه متحمل شوند. بی شک راه اندازی اولین شبکه های بی سیم، تحولی بزرگ در صنعت مخابرات بود و درهای تازه ای را پیش روی مهندسان و تولید کنندگان گشود. با گذشت زمان روز به روز بر قابلیت های فن آوری های بی سیم افزوده شد تا امروز که حجم عظیمی از اطلاعات، صورت و تصویر را می توان در کسری از ثانیه به دورترین نقاط ارسال کرد. متخصصین و مهندسین، آینده صنعت بی سیم را بسیار روشن می دانند و امیدوارند روزی بتوانند تمام نیازهای کاربران را در همه ابعاد پاسخ گویند.

فهرست:

 • مقدمه
 • تجهيزات وايمکس
 • ايستگاه مشترکين ( CPE)
 • اطلاعات فنی
 • لایه فیزیکی
 • لایه کنترل دسترسی به رسانه ( پیوند داده)
 • معرفی و بررسی مزایای فناوری ارتباط بی‌سیم پهن باند وایمکس  
 • مزایای وایمکس بر اساس ویژگی های فنی ان
 • سناریوهای کاربردی
 • عملکردها و خصوصيات سناريوهای کاربردی
 • قابليت های پشتيبانی در سناريوهای کاربردی
 • خلاصه کاربردی
 • تعبيرهای مختلف سناريوهای کاربردی
 • خصوصيات سناريوهای کاربردی
 • سناريوهای کاربردی ثابت
 • سناريوی کاربردی کوچ نشينی
 • سناريوی کاربردی قابل انتقال
 • افت کارايي
 • سناريوی کاربردی سيار ساده
 • سناريوی کاربردی کاملا سيار
 • نتيجه گيری
 • اتصال به وایمکس
 • دروازه های وایمکس
 • مودم های یو اس بی قابل حمل
 • تلفن های همراه وایمکس
 • طرز کار وایمکس
 • کاربردهای عملی وایمکس
 • پهن باند(Broadband)
 • بک هال(Backhaul)
 • سرویس سه گانه(Triple-Play)
 • شبکه های بانکی
 • بهینه سازی هزینه ها
 • چرا وایمكس ؟
 • مقايسه Wimax   و  Wi-Fi
 • تفاوت‌ها و برتري‌هاي وايمکس در مقايسه با فن‌آوري سيمي ADSL  به لحاظ فني
 • کاربردهاي وايمکس
 • وایمکس امن ترین فناوری بدون سیم دردنیا
 • مدولاسیون، داپلکسینگ و امنیت در وایمکس
 • کلاس‌‌های تهديد
 • سرقت خدمات
 • نفوذ به حريم خصوصی
 • حملات بشری
 • پروتکل DoS (خدمات عدم پذيرش)
 • DoS فيزيکی
 • عمومی (نيازمندی‌های اصولی)
 • میزان امنیت شبکه بدون سیم وایمکس در مقایسه با شبکه های سیمی باند پهن ADSL  
 • وضعیت کنونی وایمکس در جهان
 • وایمكس از نوع ایرانی
 • برخی اختصارات
 • منابع

...

فرمت فایل: DOCX  و  DOC (ورد 2003 و 2007) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 54
 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ارسال توسط فسا
برچسب

دانلود پایان نامه حفاظت سیستم های قدرت

 

چکیده مقاله: وقوع شرايط خطا و شرايط غيرعادي در سيستم هاي قدرت اجتناب ناپذير است. به منظور كاهش عواقب حاصل از اين شرايط همچون آسيب ديدن تجهيزات مهم و گران قيمت، جدا شدن بخشي از بارها از منابع تغذيه و يا در بدترين حالت از دست رفتن پايداري سيستم كه مي تواند منجر به خاموشي جزئي يا سراسري شود، لازم است اقداماتي صورت پذيرد. از جمله مهم ترين اين اقدامات، به كارگيري سيستم ها و طرح هاي حفاظتي است. وظيفة اين سيستم ها تشخيص شرايط خطا يا غيرعادي در سيستم هاي قدرت است. به منظور كاهش عواقب حاصل از اين شرايط همچون آسيب ديدن تجهيزات مهم و گران قيمت، جدا شدن بخشي از بارها از منابع تغذيه و يا در بدترين حالت از دست رفتن پايداري سيستم كه مي تواند منجر به خاموشي جزئي يا سراسري شود، لازم است اقداماتي صورت پذيرد. از جمله مهم ترين اين اقدامات، به كارگيري سيستم ها و طرح هاي حفاظتي است. وظيفة اين سيستم ها تشخيص شرايط خطا يا غيرعادي و جدا كردن بخش معيوب از بقية سيستم است. با توسعة سيستم هاي قدرت و اهميت يافتن افزايش قابليت اطمينان، تداوم برق رساني، حفظ پايداري و تماميت سيستم هاي قدرت، حفاظت سيستم هاي قدرت از جمله حوزه هاي بسيار مهم در تحقيقات و امور مهندسي است، به گونه اي كه در دانشگاههايي كه در گرايش سيستم هاي قدرت فعال هستند، علاوه بر تدريس دروس مختلف حفاظت سيستم هاي قدرت، در زمينه هاي مختلف حفاظت نيز تحقيقات مفصلي در حال انجام است. فهرست:

 • اهميت حفاظت سيستم هاي قدرت و جلوگيري از كار نا به جاي رله ها مقدمه اهميت حفاظت الكتريكي و جلوگيري از كار نا به جاي رله هاي حفاظتي در مراكز صنعتي و واحدهاي توليدي اهميت حفاظت الكتريكي و جلوگيري از كار نا به جاي رله هاي حفاظتي در خطوط انتقال انرژي وصل نا به جاي كليدهاي Normally open وصل كليد خروجي ژنراتورها هدف پروژه اضافه ولتاژها منبع برقراري جريان هاي اتفاقي در مدارات مجاور اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي از قطع و وصل تجهيزات قطع جريان هاي بار و بي باري در كليدهاي فشار قوي اضافه ولتاژهاي ناشي از بروز قوس هاي Restrike عوارض ناشي از بروز پديدة Restrike در كليدها قطع جريان هاي خازني كليدها از نوع بدون قوس مجدد يا Restrike – Free قطع جريان هاي بي باري القايي و پديده برش جريان اضافه ولتاژهاي گذرا در رآكتورهاي واقع در سيم پيچي سوم ترانسفورماتورها نحوه محافظت رآكتور و كليد توسط برقگيرها در قبال ولتاژهاي موجي قطع و وصل ناشي از كار كليد خط و يا كليد رآكتور جلوگيري از بروز قوس در كليدهاي موجود در ايستگاههاي فشار قوي در موقعيت باز اضافه ولتاژها حاصل از وصل كليدها اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي از كار دستگاههاي وصل مجدد اتوماتيك در خطوط انتقال پيش بيني هاي لازم جهت كاهش دامنه اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي ازکار دستگاههاي وصل مجدد سه فاز اضافه ولتاژهاي ناشي از جريان هاي عيب اهميت مقاومت عيب در مقدار اضافه ولتاژهاي موقت اضافه ولتاژهاي ناشي از عيب به وجود آمده در اثر اضافه ولتاژهاي بي باري خط اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي از بروز عيب در خطوط انتقال انرژي اضافه ولتاژهاي تخليه جوي اضافه ولتاژهاي موجي بلند اضافه ولتاژهاي موجي بريده اضافه ولتاژهاي موجي كوتاه اضافه ولتاژها در ايستگاههاي GIS تقويت ولتاژهاي موجي بدنه با توجه به خازن معادل شبكه مدارات فرمان و كنترل تحت تأثير شدن ميدان خطوط فشار قوي مجاور و عوارض ناشي از آن ترانسپوزيسيون Transposition کار نا به جای رله های حفاظتی جلوگيري از كار نا به جاي رله هاي ديستا نس روش هاي جلوگيري از القاء جريان هاي اتفاقي تحت تأثير اضافه ولتاژها و ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي و ... منابع و مأخذ

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 222
 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ارسال توسط فسا
برچسب

دانلود پایان نامه سیستم های نظام بانکی

 

دانلود پایان نامه سیستم های نظام بانکی و نوع پروتکل های ارتباطی

چکیده مقاله : در هریک از سه قرن گذشته فناوری خاصی رونق داشته است قرن هجدهم زمان توسعه سیستم های مکانیکی بزرگ به همراه  انقلاب صنعتی بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بیستم زمان جمع آوری ، پردازش ، و توزیع اطلاعات بود و در بین سایر پیشرفت ها ، شاهد نصب شبکه های جهانی تلفن ، اختراع رادیو و تلویزیون ، تولید و رشد بی سابقه صنعت کامپیوتر و پرتاب ماهواره های ارتباطی  بوده ایم. استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند ، در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند ، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه های زیادی به منظور نگهداری شبکه و تطبیق آن با خواسته های مورد نظر صرف شود. بطور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، ابتدا باید خواسته ها شناسایی وتحلیل شوند، مثلا در یک موسسه مالی واعتباری مهر  چرا قصد ایجاد یک شبکه را داریم واین شبکه باید چه سرویس ها وخدماتی را ارائه نماید؛ برای تامین سرویس ها وخدمات مورد نظر اکثریت کاربران ، چه اقداماتی باید انجام داد ؛ مسائلی چون پروتکل مورد نظر برای استفاده از شبکه ، سرعت شبکه واز همه مهمتر مسائل امنیتی شبکه ، هریک از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد

فهرست:

 • فصل اول : آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه
 •  مقدمه
 •  استراژی طراحی شبکه
 •  شبکه کامپیوتری چیست
 •  دلایل استفاده از شبکه کامپیوتری
 •  مدلهای شبکه
 •   مدل شبکه نظیر به نظیر
 •   مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده
 •  اجزاء شبکه
 •   کارت شبکه
 •   رسانه انتقال
 •  انواع شبکه از لحاظ جغرافیائی
 •   شبکه محلی
 •   شبکه گسترده
 •  ریخت شناسی شبکه
 •  پروتکل
 •   پروتکلهای شبکه
 • ابزارهای اتصال دهنده
 •  کابل شبکه
 • کارت شبکه
 •   عملکردهای اساسی کارت شبکه
 •   نصب کارت شبکه
 •   تنضیمات مربوط به ویندوز برای ایجاد شیکه
 •  آموزشهای لازم برای پرسنل فنی
 •  لحاظ نمودن بودجه در نظر گرفته شده برای شبکه ( ارتقاء و یا ایجاد)
 •  بهنگام بودن نسبت به آخرین فن آوری های موجود
 •  مدل آدرس دهی IP
 •  IP Subnetting
 • فصل دوم : سیر تحول بانکداری درایران و جهان
 •  تاریخچه بانکداری در ایران
 •  ملی شدن بانکها
 •  ادغام بانکها
 •  ارکان بانکها
 •  مجمع عمومی بانکهامتشکل ازمقامات ذیل می باشد:
 •  تغییر سیستم بانکداری
 •  چگونگی پیدایش بانکداری الکترونیک در جهان
 •   تاریخچه دولت الکترونیک
 •   تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
 •   دولت الکترونیک در ایران
 •   تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی
 •   مرحله ظهور
 •   مرحله تعامل:
 •   مرحله تراکنش یا اجرا
 •   مرحله دگرگونی:
 •   بررسی اثرات دولت الکترونیک
 •   سطح کلان(دولت)
 •   پیشنهادات
 •  سیر تحول بانکداری الکترونیک در ایران
 •  مقدمه
 •  کسب و کار الکترونیک
 •  تجارت الکترونیک
 •  بانکداری الکترونیک
 •  مزایا
 •  عملیات بانکداری الکترونیک درسیستم بانکی کشور
 •  اجزای بانکداری الکترونیک در ایران
 •  نتیجه گیری
 •  پیشنهادها
 •  تاریخچه ای جالب از دستگاه های خود پرداز
 •  چگونه اجتماعات از رایانه ها عقب ماندند ؟
 • فصل سوم : نوع پروتکلهای ارتباطی
 •  راه حلی جهت برقراری ارتباطات ایمن میان یک سرویس دهنده
 •  ملزومات یک ارتباط مبتنی بر پروتکل امنیتی   SSL
 •  مکانیزم های تشکیل دهنده  SSL
 •  اجزای پروتکل SSL
 •  الگوریتم های رمزنگاری پشتیبانی شده در SSL
 •  نحوه عملکرد داخلی پروتکل   SSL
 •  ادوات و اصطلاحات در مخابرات
 •   ادوات و اصطلاحات
 • استفاده ازسیستم  IP PBX
 •  نتایج استفاده از سیستم   IP PBX
 •   امکانات سیستم
 •  پهنای باند و نقش آن در شبکه
 •  پهنای باند چیست ؟
 •  اندازه گیری پهنای باند شبکه
 •  تاخیر
 •  تاخیر و سرویس اینترنت ماهواره ای
 •  اندازه گیری تاخیر در یک شبکه
 •  توپولوژی در شبکه
 •  Bus topology network و segment
 •  Sending the signal
 •  e_banking ,modern_banking  بانکداری الکترونیکی و سیستمهای ارتباطی بین بانکی
 •  (VSAT)  شبکه مبتنی بر ماهواره
 •  سایر تجهیزات اتوماسیون بانکی
 •  انتقال داده ها بدون استفاده از کابل
 •  (ERP)  ای آر پی
 •  آموزش شبکه کردن چند کامپیوتر
 • فصل چهارم : زیر ساختها
 •  طراحی وطنی، نرم افزار ایرانی، مخابرات پارسی
 •  زیرساخت تجارت نوین
 •  جایگاه بانکداری الکترونیکی در تجارت الکترونیک
 •  زیر ساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه  EBanking
 •  مشتری مداری اصل اول استفاده از سیستم های  EBanking
 •  اصل ایجاد تنوع در ابزارهای خدمات رسانی سیستم های  EBanking
 •  نگاهی به وضعیت زیرساختی بانکداری الکترونیک در ایران
 •   فناوری های بانکداری الکترونیک
 •  ابزارهای پرداخت در دنیای الکترونیکی
 •  ابزارهای جدید اساس سیاست پولی مستقل
 •  نقدی بر استراتژی های موجود بانک های مرکزی
 •  خود دریافت پویا
 • فصل پنجم : نرم افزارها
 •  سیستم های بانکی
 •  سیستم های ویژه صنعت بانکداری
 •  محصولات بانکی
 •  راه کارهای جامع بانکی
 •  تجهیزات پردازش اسکناس و اتوماسیون بانکی
 •  محصولات بانکی
 •  راه کارهای جامع بانکی
 •  سامانه
 •  سیستم جامع پس انداز و تسهیلات بانکی پویا
 •  سیستم مدیریت رمز پویا
 •  سیستمهای سامانه جامع بین الملل (ارزی) پویا
 •  مزایای استقرار سامانه جامع ارزی پویا ( از دیدگاه مدیریتی )
 •  مزایای استقرار سامانه جامع ارزی پویا ( از دیدگاه فنی )
 •  مزایای استقرار سامانه جامع ارزی پویا ( از دیدگاه کاربردی )
 •  شرح مختصر عملکرد سیستمهای سامانه جامع بین الملل
 •  مجموعه سیستمهای بانکی ریالی
 •   معرفی
 •   ویژگی های عمده
 •   سیستم شعبه
 •   معماری
 •   مشخصات فنی اجزا سیستم
 •  سیستم مدیریت اوراق مشارکت پویا
 • فصل ششم : امنیت
 •  امنیت سیستم های بانکداری الکترونیکی امروزی
 •  پیش گفتار
 •  دامنه پژوهش
 •  عنوان بخش های این نوشتار
 •  معماری و نیازمندی های امنیت
 •  امنیت مخابرات میان کاربر و بانک
 •  اعتبارسنجی کاربر
 •  مطالب بیشتر راجع به امنیت
 •  جمع بندی
 •  بستن درگاه ها بدون استفاده از حفاظ
 •  مقدمه
 •  درگاه چیست؟
 •  راه های بستن درگاه ها بدون استفاده از حفاظ
 •  مقدمه
 •  پیشنهادات عمومی پیکربندی
 •  مجوزهای ریجستری  DHCP Client
 •  DNS و DHCP Client
 •  آدرس دهی اتوماتیک آدرس های خصوصی   IP
 •  برنامه های کاربردی  DHCP Client
 • تجارت الکترونیک در گرو امنیت سیستم های بانکی است
 •  نحوه کنترل دسترسی افراد به شبکه داخلی سازمانشان می باشد
 •  مفاهیم اولیه
 •  تنظیم  Port Security
 •  شناخت سایر امکانات
 •  مشاهده وضعیت  Port Security
 •  راهکارهای امنیت شبکه
 •  انواع امنیت
 •  مراحل پیاده سازی امنیت
 •  امنیت متناسب با کس بو کار
 • نتیجه گیری
 • منابع

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 155

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

 
ارسال توسط فسا
برچسب

دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک

 

شرح مختصر :  تجارت الکترونیک را می توان انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سال های اخیر رشد بسیاری داشته است و پیش بینی می شود بیش از این نیز رشد کند. تجارت الکترونیکی هرگونه معامله ای گفته می شود که در آن خرید و فروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به صادرات و واردات کالا و خدمات منتهی می شود. تجارت الکترونیکی معمولا کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالا، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه جایی کالا و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد. البته مفهوم گستره تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می باشد..

 فهرست:

 • تاریخچه تجارت الکترونیک
 •  معرفی تجارت الکترونیک
 •  تعریف تجارت الکترونیک
 •  سایر تعاریف تجارت الکترونیک
 •  مزایا و معایب تجارت الکترونیک
 •  بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک
 •  محدودیت های تجارت الکترونیک
 •  مدل های تجارت الکترونیک
 •  تجارت فروشنده با فروشنده
 •  تجارت فروشنده با مصرف کننده
 •  تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
 •  تجارت مصرف کننده با فروشنده
 •  تجارت نقطه به نقطه
 •  تجارت فروشنده با اداره
 •  تجارت مصرف کننده با اداره
 •  راه اندازی یک تجارت الکترونیکی
 •  تجارت الکترونیک در ایران
 •  دلایل عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران
 •  تجارت الکترونیک راهی به سوی ثروتمند شدن
 • ده درس مهم در زمینه تجارت اینترنتی
 • فصل دوم: پرداخت آنلاین
 •  بانکداری الکترونیکی چیست
 •  خدمات بانکداری الکترونیک
 •  شاخه های بانکداری الکترونیک
 •  کانالهای بانکداری الکترونیک
 •  پرداخت الکترونیکی
 •  ویژگی سیستم های پرداخت الکترونیکی
 •  پول الکترونیکی
 •  ویژگی پول الکترونیکی
 •  انواع پول الکترونیکی
 •  پرداخت همراه
 •  پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه
 •  صورتحساب مستقیم موبایل
 •  موبایل وب
 •  صورتحساب مستقیم اپراتور
 •  کارت اعتباری
 •  پردازش کارت های اعتباری
 •  معرفی انواع کارت های خرید و اعتباری
 •  کیف پول آنلاین
 • بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات
 •  سرویس پرداخت
 •  انواع دیگر پرداخت های الکترونیک
 • فصل سوم: امنیت در تجارت الکترونیک
 •  امنیت در تجارت الکترونیک
 •  تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت
 •  فناوری های تجارت الکترونیک
 •  افراد
 •  راهبرد
 •  مدیریت
 •  نرم افزارها و مسائل امنیتی آن
 •  روش های تامین امنیت
 •  رمزنگاری در پروتکل های انتقال
 •  پروتکل ها
 •  پروتکل های رمزنگاری انتقال
 •  انواع فناوری های حفاظت و ایمنی در تجارت الکترونیک
 •  مسیریاب
 •  دیوار آتش
 •  سیستم های کشف تجاوز IDS
 • سیستم های کشف تجاوز شبکه ای INDS
 • تاییدکننده های صحت سیستم SIV
 • مانیتورهای LOG
 •  سیستم های فریب
 • زیر ساخت کلید عمومی PKI
 •  رمزنگاری
 •  امضای دیجیتالی
 • تکنولوژی SET
 • در عمل   SET
 •  ده روش مهم برای بالا بردن امنیت تجارت الکترونیکی
 • فصل چهارم: کاربرد تجارت الکترونیک
 •  مقدمه
 •  بیان مسئله تحقیق
 •  مفهوم تجارت الکترونیکی
 •  بررسی توانمندی های تجارت الکترونیکی بر عملکرد شرکت ها
 •  تاثیر اینترنت بر ساختار صنعت
 •  پارایدایم گزینشی دانینگ
 •  تاثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات
 •  راهکارهای تجارت الکترونیک برای تسهیل و تسریع فرآیندهای صادرات
 •  تحلیل تجربه موفق شرکت گز سکه
 •  تاریخچه و معرفی شرکت
 • تسهیل صادرات با استفاده از تجارت الکترونیک
 •  نقش تجارت الکترونیک در پیش برد فرآیندهای صادرات
 • فصل پنجم: بازاریابی الکترونیکی
 •  بازاریای الکترونیکی چیست
 •  بازاریابی به چه معناست
 •  بازاریابی الکترونیک چیست
 •  بازاریابی از طریق موتور جستجو
 •  بازاریابی تنها از طریق موتور جستجو
 •  نقش موتورهای جستجو در بازاریابی اینترنتی
 •  شش دلیل برای اینکه وب سایت شما برای تجارت شما حیاتی است
 •  تبلیغات در دنیای مجازی چگونه است
 •  رموز موفقیت ایمیل های بازاریابی
 •  پنج قائده مهم در بازاریابی فروش اینترنتی
 •  معامله از دید مشتری
 •  نتیجه گیری
 • مراجع

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 114
 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

 
ارسال توسط فسا
برچسب

دانلود پایان نامه طراحی وب سایت فروش کتاب آنلاین

 

چکیده پروژه :  در سال های اخیر و با رشد لحظه به لحظه ی ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه، خصوصا در میان نوجوانان و جوانان، و به تبع آن دوری مردم از آیین کتابخوانی، صرف نظر از علاقه های شخصی، تصمیم بر آن گرفتم تا با طراحی وب سایت کتابفروشی آنلاین، گامی هر چند کوچک و ناچیز در مسیر اعتلای فرهنگ کمرنگ شده ی کتابخوانی در کشور فرهنگ دوست و عزیزمان، ایران اسلامی، بردارم. از آنجا که اینجانب از دوران کودکی علاقه ی فراوانی به کتاب داشته ام و آرزوی نوجوانی ام داشتن یک کتابفروشی بود، بسیار خرسندم تا با طراحی این سایت که حاصل بخشی از تحصیلات دوره ی کارشناسی ام در دانشگاه عزیز سجاد است و البته کمک های بی شائبه ی خانواده و دوستان عزیزم که مرا در این راه یاری نمودند ، گامی دیگر به تحقق آرزویم نزدیک تر شده باشم.

همیشه از دوران کودکی، علاقه ی شدیدی به کتاب و کتابفروشی داشتم، تا آنجا که یکی از آرزوهایم در آن زمان، مراجعه به کتابفروشی ها و گذراندن چندین و چند ساعت در میان کتاب های مورد علاقه ام بود . گذر عمر، سبب شد تا آن آرزو جای خود را با رویای شیرین دیگری عوض کند و آن، داشتن یک کتابفروشی بود. حال با گذشت چندین سال از آن روزها، پروژه ای که برای پایان نامه ی مقطع کارشناسی ام برگزیده ام، وبسایت کتابفروشی آنلاین ۱ است. اگرچه این کتابفروشی دیجیتالی با یک کتابفروشی در دنیای واقعی تفاوت هایی دارد و آن رویای شیرین را تماما جامه ی عمل نمی پوشاند، اما به هر جهت شباهت های فراوانی هم دارند، درست مانند تفاوت ها و شباهت های یک کتاب دیجیتالی و یک کتاب واقعی. نام این کتابفروشی را ۲۴۷ گذاشتم، زیرا در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته درب آن به روی مشتریان و علاقه مندان کتاب باز است.

 فهرست:

 • مقدمه
 • فصل یکم  تعریف پروژه و شناخت سیستم
 •  تعریف سیستم
 • فصل دوم معرفی نرم افزارهای مورد استفاده در پروژه
 •  آشنایی با ای اس پی دات نت
 •  مقایسه ای اس پی دات نت و ای اس پی کلاسیک
 •  زبان های برنامه نویسی در ای اس پی دات نت
 •  ابزارهای ای اس پی دات نت
 •  ساختار یک صفحه ای اس پی دات ایکس
 •  دایرکتیوها
 •  بلوک ها ی اعلان کد
 •  کنترل های ASPNET
 •  بلوک های پردازش کد
 •  توضیحات طرف سرور
 • متن ساده و تگ های  HTML
 • معماری فایل  ASPNET
 •  شئ جلسه در ASPNET
 •  فضانام ها در ASPNET
 • فایل  Web Config
 • بهینه سازی و افزایش کارایی و سرعت برنامه های  ASPNET
 •  ذخیره کردن فایل سمت سرور در  ASPNET
 •  آشنایی با  Rational
 •  ابزارهای  Rational
 • فصل سوم تحلیل و طراحی نرم افزار
 •  نمودارها
 • نموارهای  Use Case
 •  نمودار  Class
 •  نموارهای  Activity
 •  ساختار جداول
 • جدول اطلاعات مدیر   (Admin)
 • جدول اطلاعات کاربر   (Client)
 • جدول اطلاعات کتاب ها   (Books)
 • جدول اطلاعات گروه کتاب ها   (Groups)
 • جدول اطلاعات سفارشات خرید  (Sells)
 • فصل چهارم طراحی و پیاده سازی سیستم
 •  بازدیدکنندگان
 •  صفحه ی اول وبسایت
 •  ثبت نام در سایت
 •  راهنمای خرید
 •  درباره ی ما
 •  تماس با ما
 •  جزئیات بیشتر کتاب ها
 •  مدیریت وب سایت
 •  صفحه ی ورود به مدیریت
 •  صفحه ی نخست پنل مدیریت
 •  مدیریت گروه ها
 •  نمایش گروه ها
 •  تعریف گروه جدید
 •  مدیریت کتاب ها
 •  افزودن کتاب جدید
 •  نمایش کتاب ها
 •  ویرایش کتاب ها
 •  حذف کتاب ها
 •  مدیریت کاربران (مشتری ها)
 •  ویرایش اطلاعات و حذف حساب کاربران
 •  تأیید مشتری و ارسال ایمیل
 •  مدیریت سفارشات خرید
 •  مشاهده و حذف سفارشات
 •  چاپ گزارش
 •  ذخیره کردن گزارش
 •  کاربران
 •  نحوه ی ورود به سایت
 •  افزودن کتاب به سبد خرید
 •  مشاهده سبد خرید
 •  تأیید نهایی سفارش
 •  خروج از سایت
 • فصل پنجم – نتیجه گیری
 • منابع و مراجع

...

فرمت فایل: PPT (پاورپوینت) و DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 60

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ارسال توسط فسا
برچسب

دانلود پایان نامه شبکه های عصبی

 

چکیده مقاله : مسئله هماهنگ سازی شبکه های عصبی آشوبگونه با اغتشاش تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است . مسئله کنترل و هماهنگ سازی این سیست م ها به شدت مورد توجه قرار گرقت و روش های مختلفی مثل کنترل حلقه بسته خطی و غیرخطی ، کنترل تطبیقی و نظایر آن جهت رسیدن به این هدف ، ارائه گردید . در مدلسازی سیستم ها ، توانایی تقریب به وسیله نورون ها ، شکل شبکه و قانون آموزش ، محدود می گردد . یک مسئله مهم جهت تحقیق و یررسی می باشد . سیستم های ANN چگونگی بهبود خاصیت ارگادیک آشوبگونه دارای مشخصاتی تصادفی هستند و الگوریتم آشوبی باعث ایجاد خاصیت قوی ارگادیک در شبکه می گردد.

فهرست :

 • چکیده فارسی
 • مقدمه
 • فصل اول
 • شبکه عصبی
 •  مقدمه
 •  شبکه عصبی
 •  سابقه تاریخی
 •  چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم
 •  مزیتهای دیگر شبکه های عصبی
 •  شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی
 •  انسان و سلول های عصبی مصنوعی در جستجوی شباهت ها
 •  از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی
 •  انواع یادگیری برای شبکه های عصبی
 •  زمینه ای در مورد perceptron
 •  دنباله های Perceptron
 •  قضیه بنیادی دنباله ها
 •  هوش جمعی
 • PSO
 • فصل دوم
 • یک شبکه عصبی جدید و کاربرد آن
 •  مقدمه
 •  یک شبکه عصبی جدید و کاربرد آن
 •  معرفی
 •  نورون با خاصیت آشوبگونه
 •   شبکه
 •  قانون آموزش شبکه
 •  مدلسازی ژنراتور سنکرون دریایی
 •  نتایج مدلسازی
 •  نتیجه فصل
 • فصل سوم
 • آنالیز رفتار آشوبگونه مدل شبکه عصبی مکانیسم لرزش عضله
 •  مقدمه
 •  آنالیز رفتار آشوبگونه مدل شبکه عصبی مکانیسم لرزش عضله
 •  معرفی
 •  منحنی طول – کشش
 •  ساختار برگشتی
 •  تغییرات طیف
 •  نتایج فصل
 • فصل چهارم
 • هماهنگ سازی نمایی شبکه های عصبی آشوبگونه با اغتشاش تصادفی
 •  مقدمه
 •  هماهنگ سازی نمایی شبکه های عصبی آشوبگونه با اغتشاش تصادفی
 •  معرفی
 •  نمادها و مقدمات
 •  نتیجه فصل
 • فهرست منابع
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین
 • چکیده انگلیسی
 •  نورون آشوب گونه
 •   سیستم شناسایی ژنراتور سنکرون دریایی به وسیله شبکه عصبی
 •  توان گشتاور ورودی و فرکانس خروجی ژنراتور
 •  جریان تحریک ورودی و ولتاژ خروجی پایانه
 •  فرکانس خروجی ژنراتور ، شبکه و خطای بین آنها
 •  تابع کشش –  طول فعال
 •  شبکه برگشتی
 • نمودار دو شاخه شدن
 •  حساسیت به شرط اولیه
 •  ایجاد طیف پیوسته از طریق افزایش فرکانس های گسسته
 •  نرخ هماهنگ سازی نمایی سیستم با خطای دینامیک
 •  دینامیک های سنکرون نشده در فضای حالت

...

فرمت فایل:  PDF و DOC (ورد 2003) قابل ویرایش
تعداد صفحات: 54
 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

 

ارسال توسط فسا
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 72 صفحه بعد

پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
ایجاد خبرنامه ایمیلی

آمار وبلاگ:

بازدید امروز :1418
بازدید دیروز :170
بازدید هفته :2418
بازدید ماه :2946
بازدید کل :3335681
تعداد آنلاین :11